בעלי עסקים יקרים שלום רב,

לנוחיותכם טופס תו סגול מקוון.

נבקש למלא את הטופס כמתבקש ע"פ תקנות הממשלה. עסק אשר יצהיר על עמידתו בתקנות יאושר באתר התיירות כנושא תו סגול.

בברכת בריאות איתנה ופרנסה טובה

מחלקת תיירות וחקלאות

פרטי העסק

פרטי בעל העסק

 

הצהרה

התחייבות בדבר יישום הפעולות הנדרשות בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות), התש"ף-2020.

1 .אני מצהיר ומתחייב כי במקום העבודה מבוצעות כל הפעולות המפורטות בתקנה 5(ב)(2א)(א) לתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות), התש"ף (להלן - הפעולות).

2 .אני מודע לחובתי לקיום ואכיפת הפעולות במקום העבודה לטובת שמירה על בריאות הציבור.

 

קובץ התקנות        הנחיות התו הסגול

הנחיות הממשלה עבור ענף המסעדות והברים (חובה) שדה חובה

3 .ולראיה באתי על החתום:

Browser not supported